1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
 2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę zgłaszając reklamacje za pomocą szybkiego formularza kontaktowego, drogą elektroniczną, telefoniczną lub też listownie adres: INN Sp. z o.o. ul. Lubuska 21a, 41-811 Zabrze, z dopiskiem „reklamacja sklep internetowy”.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.) oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru. Jednocześnie w przypadku reklamacji Produktów należy je przesłać na adres Sklepu. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o dalszym postępowaniu.
 4. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 6. W przypadku żądania Kupującego wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat.
 8. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt, na adres kontaktowy Sprzedawcy w Polsce: INN Sp. z o.o. ul. Lubuska 21 a, 41-811 Zabrze. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 10. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski.
 11. Informacja o objęciu towaru gwarancją jest prezentowana na Stronie Sklepu Internetowego.
 12. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, szczegółowa informacja o jej warunkach, a także jej treść, będą zawarte w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i dołączone do produktu.
 13. Procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji klient może przeprowadzić także za pośrednictwem Sprzedającego.