REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.inn.com.pl prowadzony przez firmę INN Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, 41-811, ul. Lubuska 21 a, email: biuro@inn.com.pl, wpisana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000112807, zarejestrowana pod nr NIP: 641 173 66 22 oraz Regon 273141246. Nr tel. 32 248 45 05.

2.Definicje:

a. sklep internetowy- sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.sklep.inn.com.pl

b. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 2020 r. 344 tj.).

c. Sprzedawca - firma INN sp. z o.o., 41-811 Zabrze, ul. Lubuska 21 a nr tel. 32 248 45 05, Opłata za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba kontaktująca się z firmą, adres email: biuro@inn.com.pl, Spółka wpisana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000112807, zarejestrowana pod nr NIP: 641 173 66 22 oraz nr Regon 273141246.

d. Klient- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży,

e. Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność́ do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym lub w inny sposób korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

f. Przedsiębiorca indywidualny- oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, jeśli z treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego,

g. Konsument – osoba fizyczna, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową,

h. Rejestracja- oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego

i. Formularz rejestracji- dostępny w sklepie internetowym formularz, umożliwiający założenie konta,

j. Konto- oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych zamówieniach.

k. Formularz zamówienia- dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

l. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

m. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2022.1360.t.j.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

n. Towar- dostępny w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, zgodnie z niniejszym regulaminem.

o. Dowód zakupu - paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

p. Załącznik - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 5,

r. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń́ informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą̨ właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

2.Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@inn.com.pl

2.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (D.U. 2020.1740.t.j.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.poz. 287.t.j.) Sprzedawca informuje, że w swoich praktykach przestrzega zbioru zasad postępowania, w szczególności norm etycznych i zawodowych zwanych kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.U. 2017.2070. t.j.) o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

3. W związku z art. 12 pkt 5a (33) ustawy wyżej powołanej Sprzedawca oświadcza, że przy każdorazowym zastosowaniu indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji Kupujący zostanie poinformowany o wykorzystywaniu takiego mechanizmu.

§ 2 Wymagania techniczne

1.Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym http://www.sklep.inn.com.pl niezbędny jest komputer klasy PC lub Mac, z procesorem: 1 Ghz, 1 GB pamięci RAM, dysk twardy, karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768, system Windows/Linux/OSX, przeglądarka wyświetlająca HTML oraz łącze internetowe.

2.Kupujący może również składać zamówienia, za pomocą urządzenia mobilnego jak np. tablet lub smartphone, które zdolne jest do wyświetlania stron w HTML oraz może utrzymywać połączenie internetowe. Do składania zamówień Użytkownik musi mieć zapewniony dostęp do sieci Internet. Koszty dostępu do sieci Internet zależne są od dostawcy usług internetowych, a korzystanie z infrastruktury Sklepu nie wiąże się po stronie użytkownika z dodatkowymi opłatami po stronie Sklepu.

§ 3 Warunki złożenia zamówienia

1.Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.W ramach prowadzonego Sklepu, Sprzedawca oferuje sprzedaż Towarów (produktów i akcesoriów chłodniczych znajdujących się w ofercie Sklepu) Kupującym, po wcześniejszym dokonaniu przez nich zamówienia.

3. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Kupującego w momencie złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kliknięcie na klawisz „Zamawiam i płacę”.   Złożenia zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, przy uwzględnieniu form płatności, które oferuje Sprzedawca.

5. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

6. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia, w związku ze złożonym przez Kupującego żądaniem rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Kupującego).

8. Realizacja zamówienia dla Towarów rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, z którymi Kupujący będzie mógł się zapoznać najpóźniej w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się z umową, dokonując wcześniej wyboru formy przesyłki lub dostawy.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia, niemniej jednak zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

11. Sklep zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 maja 2014 r (D.U.2019.poz.178 tj.) informowanie o cenach towarów i usług, uwidacznia cenę jednostkową towaru jednoznacznie, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W każdym przypadku informowania

o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. Zwyczajne obniżenie ceny regularnej, bez ogłaszania promocji lub wyprzedaży nie rodzi tego obowiązku.

12. Dla towarów, które znajdują się na stanie magazynowym maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Kupującego) wynosi 3 dni. W przypadku towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie Kupującego, czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 4 tygodni. Każdorazowo Kupujący będzie informowany na karcie produktu (przed złożeniem zamówienia) o czasie dostępności oraz realizacji zamówienia. Do czasu realizacji należy doliczyć ewentualny czas dostawy realizowanej przez firmę spedycyjną lub kuriera (do 2 dni). Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Na specjalne życzenie Kupującego istnieje możliwość kilkukrotnej wysyłki aktualnie dostępnych elementów.

§ 4 Rejestracja

1.Klient może utworzyć Konto klienta, w tym celu obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2.Rejestracja nie jest niezbędna do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

3.W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Klient ustala indywidualne hasło.

4.Dla skutecznej Rejestracji wymagane jest potwierdzenie przez Klienta zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

5.Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną prowadzenia Konta Klienta.

 

§ 5 Reklamacje

Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży

Konsumenci

1.Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych, jest dłuższy.

2.Towar jest zgodny z Umowa sprzedaży, jeżeli zgodnie z Umową pozostaje w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił sprzedawcę najpóźniej

w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

3.Ponadto Towar, aby by zgodny z umową, musi nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju. Występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość

i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, w szczególności w reklamie lub na etykiecie.

4.Towar jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Konsument może rozsądnie oczekiwać, w takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

5.Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

6.Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe na skutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.

7.Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową.

8.Koszt naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

9.Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:

-Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową,

-Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową,

-brak zgodności występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,

-brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy,

-z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umowa w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10.Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z mową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

11.Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeżeli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.

12.W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

13.Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją umowy sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy, tj: INN Sp. z o. o , ul Lubuska 21a, 41-811 Zabrze, jak również w formie elektronicznej pod adres: bos@inn.com.pl, zawsze z dopiskiem „reklamacja sklep internetowy”.

14.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

Przedsiębiorcy

1.Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.

2.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

3.Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałaby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia, żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umowa wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszt zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

4.Wszelkie reklamację związane z Towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres siedziby sprzedawcy, INN Sp. z o.o., ul. Lubuska 21a 41-811 Zabrze, jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszonego na stronie internetowej sklepu www.sklep.inn.com.pl

5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1.Kupujący, który jest Konsumentem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2020.1740.t.j.), który zawarł umowę̨ na odległość́, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

2. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy Kupujący może przesłać emailem na adres:

bos@inn.com.pl, osobiście lub listownie na adres: INN Sp. z o.o. ul. Lubuska 21a, 41-811 Zabrze, z dopiskiem „zwrot”.

3. Dla ułatwienia prawa realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, Kupujący może skorzystać z formularza lub z oświadczenia, które stanowi załącznik do Regulaminu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Jeżeli umowę zawarto z Kupującym w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (D.U.2020. 1740.t.j.) poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Kupującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Na podstawie art. 38 ustawy Prawa konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (D.U. 2020.287.t.j.) brak prawa odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a.  świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na

 rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte prze Kupującego,

j. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,

l. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

d. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Postanowienia § 6 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.

11.W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2020.1740.t.j.) osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

§ 7 Dane osobowe

 

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) INN Sp. z o.o., (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej lemoniade.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

1.W celu realizacji zamówienia Kupujący składając zamówienie w Sklepie internetowym dobrowolnie i samodzielnie podaje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, data urodzenia, dane IP w formularzu rejestracyjnym Sklepu. Podstawą prawną przetwarzania przez Sprzedawcę jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

2. Sklep przetwarza również dane Kupujących w następujących celach:

-analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Kupujących w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

-w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

-marketingowych Sprzedawcy oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

-przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem

internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

d. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto”

i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3.Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Kupującego w zakresie imię i nazwisko, e-mail, telefon oraz adres dostawy osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym

i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

4.Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.

5.Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Kupujący ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

6.Kupujący może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Kupujący ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Kupujący może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Sprzedawcę oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Kupujący w każdym czasie może wycofać tę zgodę.

9.Kupujący może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Sklep wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Kupujący w każdej chwili zgodę tę może wycofać.

10. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika.

Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Kupujący może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

11. Sprzedawca będzie przechowywać dane osobowe Kupującego:

-w przypadku, gdy Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Kupującego;

-w przypadku, gdy Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

-w przypadku, gdy Sprzedawca przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

12. Szczegóły ochrony danych Kupującego znajdują się w Polityce prywatności.

13.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2 i 3 Regulaminu dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

W przypadku, gdy podanie przez Kupującego danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie tych danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Kupującego danych osobowych następuje w celu przekazania tych danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Kupującego płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Kupującemu dokonania zapłaty ceny za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

§ 8 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych

 

1.Zarówno klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę oświadczenie usług elektronicznych w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2.Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę oświadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji. Oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta Klienta musi zostać wysłane w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§ 10 Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego (D.U.2020.1740.t.j.) oraz ustawy o Prawach Konsumenta (D.U. 2020.287.t.j.).

3. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach, ul. Brata Alberta 4 40-951 Katowice. Więcej informacji znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl.

4.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do poza sądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 27.01.2023 r.